Connectivity

Các sản phẩm liên quan đến vấn đề kết nối, giao tiếp.

Chúng tôi trên cơ bản phân chia các loại kết nối thành 3 nhóm chính:

  • Giao tiếp có dây (wired)
  • Giao tiếp không dây (wireless)
  • Giao tiếp không cần thêm dây (PLC – Power Line Communication)

Ngoài việc phân chia theo phân cấp ở lớp vật lý, chúng tôi lại tiếp tục phân chia theo khoảng cách truyền nhận, trong đó chủ yếu phân thành hai nhóm giao tiếp: GẦN và XA.

GẦN hay XA phụ thuộc vào quan điểm của từng nhà thiết kế, tuy nhiên, đối với chúng tôi, kết nối xa là kết nối có thể lên tới hàng km.

Ngoài ra, bản chất các thiết kế hệ thống luôn luôn được tập trung xử lý bởi hệ thống máy tính trung tâm. Mục tiêu cao cả của các hệ thống đó là làm sao thu thập, tập trung dữ liệu cần xử lý về hệ thống trung tâm. Cuối cùng, máy tính trung tâm chỉ có thể kết nối Ethernet, COM, USB, và vì lý do đó, mọi thiết kế đều phải tập trung về việc làm thế nào để chuyển đổi về những giao thức chuẩn này.

Một lập luận khác, đó là trên thị trường thương mại, hầu hết người ta đã làm các sản phẩm cụ thể theo từng nhóm như trong mô tả ở trên rồi, tuy nhiên, một thị trường khác đó là thị trường nằm ở giữa những nhóm sản phẩm này, để chuyển đổi từ phương thức giao tiếp này thành phương thức giao tiếp khác.

R&P sẽ chú trọng nhiều vào các thiết kế phục vụ 2 định hướng nêu trên, và chúng tôi tin tưởng rằng đây chính là con đường nhanh nhất để hỗ trợ các nhà thiết kế tại Việt Nam trong các thiết kế về CONNECTIVITY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Giới thiệu sản phẩm R&P